ติดต่อเลขานุการ โทร.0818776472 อีเมล์ boontin_2554@hotmail.com หรือฝากไว้ที่กระดานข่าว คุยกับเลขานุการ 
 
วัดบ้านตะโคง อ.บ้านด่าน
โทร.089-4849570,084-4754558,088-5820179
อีเมล์ ru-e@windowslive.com 
  
เมนูหลัก

  หน้าแรก

  ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างการบริหารงาน
  แผนงาน/โครงการ
  สัญลักษณ์และความหมาย
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  E-Office
  กระดานข่าว
  สมุดเยี่ยม
  เผยแพร่ข่าวสาร
  ติดต่อเรา

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550
มุมคณะสงฆ์อำเภอ

 ทำเนียบคณะสงฆ์จังหวัด
 ทำเนียบที่ปรึกษาเจ้าคณะ
 เว็ปไซต์เภอเมืองบุรีรัมย์
 เว็ปไซต์อำเภอบ้านด่าน
 เว็ปไซต์อำเภอโนนสุวรรณ
 เว็ปไซต์อำเภอพุทไธสง
  เว็ปไซต์อำเภอชำนิ
 อำเภอบ้านกรวด
 อำเภอโนนสุวรรณ
 อำเภอห้วยราช
 อำเภอประโคนชัย
 อำเภอหนองกี่
 อำเภอหนองหงส์
 อำเภอพลับพลาชัย
 อำเภอสตึก
 อำเภอลำปลายมาศ
 อำเภอพุทไธสง
 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 อำเภอแคนดง
 อำเภอกระสัง
 อำเภอคูเมือง
 อำเภอละหานทราย
 อำเภอปะคำ
 อำเภอนาโพธิ์
 อำเภอชำนิ
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 อำเภอเมือง
 อำเภอนางรอง
 อำเภอบ้านด่าน
 ทีมงานเลขานุการ

มุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 รายชื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 แบบรายงานการปฏิบัติงานพระสอนศึลธรรม
เว็บวัดคณะสงฆ์บุรีรัมย์
 วัดโคน
 วัดสิริมงคลตำบลจันดุม
 ตำบลบ้านกรวด
 ตำบลบึงเจริญ
 ตำบลปราสาท
 ตำบลจันทบเพชร
 วัดโสภณวนาราม
 ตำบลโนนเจริญ
 ตำบลหินลาด
 ตำบลเขาดินเหนือ
 วัดบ้านโคกปราสาท
 วัดป่าไพบุลย์
วัดปราสาท
วัดโคกย่าง
 วัดจินดาราม
 วิทยุออลไลน์วัดหนองบัวทอง
 วัดโพธิ์ทรายทอง
 วัดโคกมะขาม
 วัดบัวถนน 
 วัดปราสาทวนาราม
 วัดปราสาทบูรพาราม
รู้จักคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  รายชื่อวัดที่ถูกต้อง ประจำปี 2551
  วัดถูกต้องและที่พักสงฆ์แยกเป็นอำเภอประจำปี 2551
  ทะเบียนวัดที่เป็นปัจจุบัน 2551
  รายนามพระสังฆาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทรศัพท์พระสังฆาธิการ ปี 2555  
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด  2548-2551   
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 25521 (แยกเป็นรายวัด)  
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2552 
  บัญชีพระอุปัชฌาย์-สัทธิวิหาริก ปี 2547-2551
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2553 
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2555
ข้อมูลน่าสนที่ควรรู้
 การปกครองคณะสงฆ์
  
กฏหมายพระสงฆ์ของไทย
  ประวัติการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
  สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ
  ตำหน่งเลขานุการทางคณะสงฆ์
  
วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)
  
ปฏิทินปักขคณนาปี ๒๕๔๙
  
พระต้นแบบการถวายอดิเรก
  เหตุผลที่ควรบัญญัติพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำชาติ

  ระบียบมหาเถรุสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 
  ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 
  แบบรายงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
  แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
แบบฟร์อมและแบบพิมพ์
      เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และเลขานุการ จึงได้รวบรวมแบบฟร์อมและแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์มาลงไว้ในเว็บไซต์ ซึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
งานเลขานุการ
  หน้าที่ของเลขานุการ
  ใบสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน
  ใบสมัครเรียนธรรมศึกษา
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี47
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี48
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี49
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี50
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี51
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี52
  แบบฟอร์มการลงทะเบียนต่างๆ
  รายการลงทะเบียนเจ้าอาวาส
  เกียรติบัตรพระสังฆาธิการ
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี53  
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี54
  ตารางอบรมเจ้าอาวาสปี53  
  หลักสูตรอบรมเจ้าอาวาส
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี45
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี46
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี47
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี48
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์49
  ขอพระราชทานสมณศักิด์50
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์51
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์52 
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์53 
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์54 
 ขอพระราชทานสมณศักดิ์55
  สถิตินักธรรม-ธรรมศึกษา49
  รวมนักธรรม-ธรรมศึกษา 49
  สรุปสอบนักธรรมตรี 2550
  สรุปสถิติธรรม-ธรรมศึกษา50
  รวมธรรม-ธรรมศึกษา47-49
  สรุปสถิตินักธรรมตรี 2550
  สถิตินักธรรม-ธรรมศึกษา50
  กรรมการเปิด-ตรวจข้อสอบ48
  กรรมการเปิด-ตรวจข้อสอบ50  
  รายชื่อสอบบาลีปธ.1-2-ปธ.9
  สรุปสถิติสอบบาลี 2551
  สำมะโนครัวธรรม-ธรรมศึกษา
  คำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  ระเบียบการสอบธรรมจังหวัด
  ระเบียบการพิมพ์ชื่อสอบ
  กรรมการตรวจข้อสอบบาลี
  แบบฎีกานิมนต์(ตัวอย่าง)
  แบบตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
  แบบบรรจุนิตยภัตสังฆาธิการ
  แบบตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขานุการจังหวัด
  ตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
  ตราตั้งเจ้าอาวาส
  ตราตั้งรองเจ้าอาวาส
  ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งรองเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
  ตราตั้งเลขานุเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
  ตราตั้งฐานาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะจังหวัด
  แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
  แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(ชพ.)
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(รจอ.)
  แบบขอตั้งสมณศักดิ์(จต.)
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(จต)
  แบบขอตั้งสมณศักดิ์ (รจร.)
  คู่มือปฏิบัติงานบรรพชาฯ
  ผลสอบนักธรรมตรี 2546
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา47
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา48
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา49
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา50
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา51
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา52
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา53
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา54
  ผลสอบบาลีปี2554
  รายนามสมณศักดิ์2555
คลิ๊ปวีดีโอ

Most Viewed Video ทดสอบ
ทดสอบ

Latest Video ประชุมพระสังฆาธิการ56
ประชุมพระสังฆาธิการ56

Highest Rated Video ทดสอบ
ทดสอบ

ลงนามสมุดเยี่ยม
 สมุดเยี่ยมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญลงนามในสมุดเยี่ยมเพื่อ
เป็นเกียรติและเพิ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
<<ลงนามสมุดเยี่ยม>>
สถิติที่น่าสนใจ

  บัญชีรายนามพระปริยัตินิเทศก์
  บัญชีรายนามพระจริยานิเทศก์
  ทะเบียนครูสอนแผนกธรรม 
  ทะเบียนครูสอนแผนกบาลี 
  สถิติครูสอนแผนกธรรมศึกษา
  สถิติพระธรรมทูตในจังหวัด
  สถิติ ร.ร.พระปริยัติธรรม
  สถิติ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
  สำนักสงฆ์,ที่พักสงฆ์
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมเรียงตามพยัญชนะจังหวัด 
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมเรียงมตืมหาเถระสมาคม 

ผู้ดูแลเว็บเข้าสู่ระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คุยกันหน่อย


 ทำเนียบคณะสงฆ์ ภาค 11


          
         ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และสนองงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย อำนวยการจัดทำโดยท่าน พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เว็บนี้จะรวบรวม ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฏหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการและพระภิกษุทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน หากต้องการให้เว็บนี้นำเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ก็ฝากไว้ที่กระดานฝากข้อความ หากมีข่าวสารให้เว็บช่วยประชาสัมพันธ์ คลิกที่เมนูด้านซ้ายมือของ ท่าน หัวข้อเผยแพร่ข่าวได้เลยครับ ทางเราจะตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ท่านต่อไปครับ
           ท่านสามารถติดต่อเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดได้โดยตรงที่ โทร.0818776472 หรือ e-mail
boontin_8@hotmail.com 

 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
วัดกลาง(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองจ.บุรีรัมย์

เพื่อความเหมาะสมในการรับชมกรุณาปรับหน้าจอที่ >
 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์


  ประกาศผลสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา ประจำปี 2554
ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี (บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ) 2554 
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี (บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ) 2554  
 
                              (เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์)
ประกาศผลสอบนักธรรมตรี ปี 2555  
ประกาศผลสอบนักธรรมโท ปี 2555    
ประกาศผลสอบนักธรรมเอก ปี 2555   
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2555    
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาโท ปี 2555   
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาเอก ปี 2555      (ยังไม่ประกาศผล)
   

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2556

         
         
  
         

             
  บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ศ.๒ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
               บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโท ศ.๒ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
               บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นเอก ศ.๒ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
                      บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรีศ.๑ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)
             บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท ศ.๖ (ฉบับรวมใช้เฉพจังหวัด)
                 บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ศ.๖ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
          
         
   
                        บัญชีเรียกชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ศ.๗ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)   
                         บัญชีเรียกชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท ศ.๗(ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)    
                        
บัญชีเรียกชื่อธรรมศึกษาชั้นเอก ศ.๗ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)  
                        บัญชีเรียกชื่อนักธรรมชั้นตรี ศ.๓ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
                    บัญชีเรียกชื่อนักธรรมชั้นตรี ศ.๓ (ฉบับใช้ทุกอำเภอ)  
                        
บัญชีเรียกชื่อนักธรรมชั้นโท ศ.๓ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)  
                    
บัญชีเรียกชื่อนักธรรมชั้นเอก ศ.๓ (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)  
                       บัญชีเรียกชื่อธรรมศึกษาชั้นตรี ศ.๗ (ฉบับใช้ทุกอำเภอ)  
                       บัญชีเรียกชื่อธรรมศึกษาชั้นโท ศ.๗ (ฉบับใช้ทุกอำเภอ)  
                        บัญชีเรียกชื่อธรรมศึกษาชั้นเอก ศ.๗ (ฉบับใช้ทุกอำเภอ)  
   
   
                                
               
                          บัญชีรับ-ใบตอบนักธรรมชั้นตรี  (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
                         บัญชีรับ-ใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี  (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
                         บัญชีรับ-ใบตอบธรรมศึกษาชั้นโท  (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)  
                           บัญชีรับ-ใบตอบธรรมศึกษาชั้นเอก  (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด) 
                           บัญชีรับ-ใบตอบนักธรรมชั้นตรี  (ฉบับใช้ทุกอำเภอ)  

                      บัญชีรับ-ใบตอบนักธรรมชั้นโท  (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)          
                              บัญชีรับ-ใบตอบนักธรรมชั้นเอก  (ฉบับรวมใช้เฉพาะจังหวัด)  
                                 บัญชีรับ-ใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี  (ฉบับใช้ทุกอำเภอ) 
                                     บัญชีรับ-ใบตอบธรรมศึกษาชั้นโท  (ฉบับใช้ทุกอำเภอ)          
                                        บัญชีรับ-ใบตอบธรรมศึกษาชั้นเอก  (ฉบับใช้ทุกอำเภอ) 


                   
     

                                     เลขที่เข้าสอบนักธรรมตรี 2556 
   เลขที่เข้าสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก 2556 
                                  สถิตินักธรรมและธรรมศึกษาตรี-โท-เอก 2556 
  สถิตินักธรรมตรี 2556 
        สถิตินักธรรมโท-เอก 2556 
                   รวมสถิติธรรมศึกษาทั้งหมด 2556  
            เปลี่ยนสนามสอบใหม่ 2556  
                                       รายชื่อตัวแทนแม่กองธรรมนำข้อสอบไปเปิด 2556 
                                      สถิตินักธรรมโท-เอก ฉบับรวมสนาม อำเภอ 2556
      ประธานสอบแผนกนักธรรมตรี 2556  
            ประธานสอบแผนกธรรมศึกษาตรี-โท-เอก 2556  
                             ประธานสอบนักธรรมชั้นโท-เอก 2556                  
                    ผู้รับสอบนักออนไลน์ธรรมชั้นโทเอก 2556  
            ผู้รับข้อสอบออนไลน์นักธรรมตรี 2556 
                             ผู้รับข้อสอบออนไลน์ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก  2556 
 
                      
                                                                                                          

หนังสือการคณะสงฆ์


ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 

ขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด ประจำปี 2556

ข่าวสารจากสำนักงาน
นิรนาม บันทึก:         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้จัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด  ประจำปี 2556 ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  1,639,200 บาท  โดยกำหนดหลักเกณฑ์วัดที่ขอรับเงินอุดหนุนไว้ดังนี้
1.เป็นวัดที่ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนบูรณะจากทางจังหวัด
2.ถ้าเป็นวัดที่เคยได้รับแล้ว จะต้องได้รับมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  3  ปี จึงจะมีสิทธิ์เสนอขอรับเงินอุดหนุนในปี 2556 ได้
3.เป็นวัดที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดตามกฏหมาย
4.ทางวัดมีเงินทุน หรือได้ลงมือก่อสร้างไว้แล้ว  1  ใน  3  ของงานก่อสร้างนั้น
5.มีเจ้าอาวาส  หรือรักษาการเจ้าอาวาส ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง มีพระภิกษุ  สามเณร อยู่จำพรรษา
6.ให้วัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมรับการตรวจสอบก่อนการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
 
ทั้งนี้  หากวัดใดมีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวสามารถส่งเอกสาร (แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด)  ให้ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ได้   ก่อนวันที่  30 เมษายน 2556  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.เจ้าคณะอำเภอทุกแห่ง

ผู้บันทึก sangwien เมื่อ อาทิตย์ 17 ก.พ. 13@ 19:40:15 ICT (533 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

มส.การอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ๕๘ แห่ง

ข่าวสารจากสำนักงาน
นิรนาม บันทึก:          อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕๘ แห่ง ๒๙ ก.พ.๕๕                           

๑) แห่งที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
๒) แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ วัดไผ่น้อย ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
๓) แห่งที่ ๑๙ ตั้งอยู่ที่ วัดมะค่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
๔) แห่งที่ ๒๐ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
๕) แห่งที่ ๒๑ ตั้งอยู่ที่ วัดระกาเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง

ผู้บันทึก sangwien เมื่อ พฤหัสบดี 08 มี.ค. 12@ 06:59:46 ICT (926 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4547 ไบต์ | จำนวน: 0)

ฟังธรรมออนไลน์

 
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชฯ
 
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต)
 
พระธรรมโกศาจารย์
(พุทธทาสภิกขุ)
 
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
  
พระโพธิญาณเถร
(ชา สุภทฺโท)
 
พระราชสังวรญาณ
(หลวงพ่อพุท ฐานิโย)
 
พระญาณสิทธาจารย์
(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

พระโพธิธรรมาจารย์เถระ
(หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
 
พระสุธรรมคณาจารย์
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 
พระราชนิโรธรังสี
 (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

หลวงปู่จันทา  ถาวโร


ข่าวอัพเดท


กระดานข่าว

 • ทุกหมวดหมู่
 • กระดานข่าวทั่วไป
 • ขอคิด-คติธรรม
 • วีดีโอทั่วไป
 • มิวสิควีดีโอ
 • วีดีโอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 ขอร้องอย่าโพสเลยงาน พาสทามsangwien0652sangwien
26/07/2013 เวลา 21:07 น.
 ฉลองเมรุวัดทักษิณาวาสsangwien01259sangwien
23/11/2012 เวลา 22:19 น.
 ค่ายอาสาตะโกบำรุงsangwien01257sangwien
23/11/2012 เวลา 22:18 น.
 ทดสอบsangwien01255sangwien
23/11/2012 เวลา 22:03 น.
 ฉลองเมรุวัดทักษิณาวาสsangwien01205sangwien
23/11/2012 เวลา 22:01 น.
 สัมมนาครูบาลีปี2555khuntan01828khuntan
06/05/2012 เวลา 06:15 น.
 สอบธรรมสนามหลวงปี54khuntan02435khuntan
13/12/2011 เวลา 20:31 น.
 สอบธรรมสนามหลวงปี54khuntan01890khuntan
13/12/2011 เวลา 20:29 น.
 สอบธรรมสนามหลวงปี54khuntan02042khuntan
13/12/2011 เวลา 20:26 น.
 สอบธรรมสนามหลวงปี54khuntan02303khuntan
13/12/2011 เวลา 20:24 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 ขอร้องอย่าโพสเลยงาน พาสทามsangwien0652sangwien
26/07/2013 เวลา 21:07 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 เชิญชวนทดสอบความรู้ธรรมะแบบออนไลน์ กับเว็บไซต์คุณธรรมdham02815dham
06/06/2011 เวลา 09:22 น.
 ผมเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะคลิปนี้ครับsams03106sams
09/04/2011 เวลา 12:07 น.
 ความน่ากลัวของสังสารวัฏsams02764sams
09/04/2011 เวลา 12:05 น.
 เรือ่งแผ่เมตตาsams13464HBme1551
01/02/2011 เวลา 20:51 น.
 ของเฉพาะตัว (คำสอนท่านก.เขาสวนหลวง) การปฏิบัตsams02617sams
11/01/2011 เวลา 12:43 น.
 เจริญอายุ บรรลุธรรม(คำสอนท่านก.เขาสวนหลวง)sams03023sams
11/01/2011 เวลา 12:38 น.
 กลอนสะกิดใจsams03050sams
11/01/2011 เวลา 12:31 น.
 เข้าใจว่าเป็นสุข(คำสอนท่านก.เขาสวนหลวง)sams02831sams
11/01/2011 เวลา 12:30 น.
 เทวดาในเมืองมนุษย์ (เทวดาในเมืองมนุษย์)sams02935sams
11/01/2011 เวลา 12:29 น.
 ของศักดิ์สิทธิ์(คำสอนท่านก.เขาสวนหลวง)sams02736sams
11/01/2011 เวลา 12:24 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 ฉลองเมรุวัดทักษิณาวาสsangwien01259sangwien
23/11/2012 เวลา 22:19 น.
 ค่ายอาสาตะโกบำรุงsangwien01257sangwien
23/11/2012 เวลา 22:18 น.
 ทดสอบsangwien01255sangwien
23/11/2012 เวลา 22:03 น.
 ฉลองเมรุวัดทักษิณาวาสsangwien01205sangwien
23/11/2012 เวลา 22:01 น.
 สัมมนาครูบาลีปี2555khuntan01828khuntan
06/05/2012 เวลา 06:15 น.
 สอบธรรมสนามหลวงปี54khuntan02435khuntan
13/12/2011 เวลา 20:31 น.
 ตัวอย่างหนังอรหันต์ซัมเมอร์sangwien04112sangwien
11/04/2008 เวลา 17:13 น.
more...

 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานเจ้าคณะ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร.087-3751085
 สำนักงานเจ้าคณะ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร.089-8466867


ข้อมูลมหาเถรสมาคม

 กรรมการมหาเถรสมาคม
 เจ้าคณะใหญ่
 เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค
   (มหานิกาย)
 เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค
   (ธรรมยุติ)
 ตารางประชุมมหาเถรสมาคม

เกี่ยวกับการขอตั้งวัด
:: แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตั้งวัด ::
  
การขอยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา
  การขออนุญาตตั้งวัด
  การขออนุญาตสร้างวัด
  การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด 
  การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างวัด
  ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิและที่ดินของวัดปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘ และแบบคำร้อง
ข้อมูลที่มีประโยชน์
  อำนาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์
  การคณะสงฆ์
  
พระสังฆาธิการ
  
เลขานุการทางคณะสงฆ์
  
เขตปกครองคณะสงฆ์
  
วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ
  วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ
  วิธียกเจ้าคณะและรองฯเป็นที่ปรึกษา
  วิธีแต่งตั้งผู้ปกครองวัด(เจ้าอาวาส)
  วิธีแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
  ไวยาวัจกร
  
การพ้นหรือออกจากตำแหน่ง
  วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์
  
วิธีให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่ง

  วิธีถอดถอนพระสังฆาธิการ
  วิธีพัก-ปลดพระสังฆาธิการ
  
วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์
  
การร้องทุกข์
  
ศาสนพิธีสำหรับผู้บริหาร
  
การวางแผนพัฒนากิจการของวัด
  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์
    นิตยภัต (ส่วนกลางและภูมิภาค)

  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ
    นิตยภัต ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
  ให้คนต่างด้าวพักในวัด
     ต้องรายงาน มส. ทราบ
  อ่านหนังสือคู่มือปฏิบัติงานฯ
  แบบฟอร์มใบรับรอง ประกาศนียบัตรนักธรรม 
  แบบฟร์อมขอแต่งตั้งครูสอนปริยัติธรรม 
  บัญชีสำมะโนครัว ขอเข้าสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา
กฎ มติ ระเบียบ
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน)
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
 สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กฯ
 กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗
การใช้คำนำหน้าชื่อพระภิกษุสามเณร
 กฎหมายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 
   ๙/๒๕๕๐
   
     <<
More..อ่านเพิ่มเติม>>
งานคณะสงฆ์จังหวัด

  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  
  แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมจ.
  บัญชีพระอุปัชฌาย์
  รวมแบบบัญชีต่างๆ
  ขอเพิ่มเปลี่ยนสนามสอบใหม่
  ทะเบียนครูสอนนักธรรม
  ขอแต่งตั้งจอ.รจอ.
  บัญชีนิตยภัตพระสังฆาธิการ
  บัญชีสัทธิวิหาริก
  บัญชีสว.2ทรัพย์สินวัด
  แบบฟอร์มตั้งเจ้าอาวาส
  ขอฟอร์มขอนิตยภัต
  หนังสือรับ-ส่ง
  คำสั่งเจ้าอาวาส
  ให้พ้นจากตำแหน่งสงฆ์
  แบบจ่าหน้าซอง
  เกณฑ์พิจารณาสมณศักดิ์
  การพิจารณาสมณศักดิ์
  แบบลาออกจากเจ้าอาวาส
  การลงภาคทัณฑ์ของสงฆ์
  หนังสือรับรอง
  ระเบียบสารบัญสำนักนายกฯ
  บัญชีสัทธิวิหาริก
  แบบตารางอบรมสังฆาธิการ
  ตารางอบรมเจ้าอาวาส
  ตารางการประชุมสงฆ์
  ตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ
  ตั้งเจ้าคณะตำบล
  ตั้งเลขาเจ้าคณะตำบล
  ตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ
  ตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล
  ตั้งรอง-ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  ตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
  ตั้งรักษาการเจ้าอวาส
  ตั้งรองเจ้าคณะตำบล
  ตั้งฐานานุกรมพระราชาคณะ
  ตั้งรองและที่ปรึกษาเจ้าคณะ
  พระปริยัตินิเทศก์
  ขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด
  รายชื่อวัดที่ถูกต้อง
  เริ่มตั้งวัดวัน-เดือน-ปี-พ.ศ.
  รายนามพระสังฆาธิการ-วัด
  โทรศัพท์พระสังฆาธิการ
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุฯ52
  บัญชีสำรวจวัดปี48-51
  บัญชีสำรวจวัดทุกอำเภอ ปี51
  บัญชีสำรวจอุปัชฌาย์ปี47-51
  ทะเบียนครูสอนปริยัติธรรม
  รายชื่อพระนักเผยแผ่-ธรรมทูต
  วิธีร้องทุกข์
  บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน52
  บัญชีอุดหนุนบาลี51
  เงินอุดหนุนบูรณะวัด52
  แบบตั้งพระฐานา จอ.
  ยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ 
  แบบตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ
  ระเบียบสอบธรรมสนามหลวง50
  แบบขอแต่งตั้งและรายงานอปต.
  แบบรายงานพระธรรมทูต-เผยแผ
  ทะเบียนวัดจังหวัดบุรีรัมย์
  ขออนุญาติสร้างวัด
  หนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัด
  หลักเกณฑ์ขออนุญาติสร้างวัด
  หนังสือยินยอมสร้างวัด
  เจ้าของที่ดิน 2 คน(สถ.2)
  รายงานขอสร้างวัด
  รายงานขอตั้งวัด
  ระเบียบการขอตั้งวัด
  หนังสือรับรองสภาพวัด
  แบบขอเป็นอุทยานในวัด
  แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณวัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาเถรสมาคม
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
  แม่กองธรรม
  แม่กองบาลี
  กรมการศาสนา
  ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา 
  สำนักงานเจ้าคณะภาค 16
  สนง.เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
  คณะสงฆ์อุบลราชธานี
 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 สำนักงานเจ้าคณะภาค 10
 คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด
 คณะสงฆ์สุราษฏร์ธานี
  สำนักงานพระพุทธศาสนาบุรีรัมย์
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
  มจร.ห้องเรียนบุรีรัมย์
 คณะสงฆ์นครสวรรค์
 คณะสงฆ์ชุมพร
 คณะสงฆ์สุรินทร์
 คณะสงฆ์ภูเก็ต
 คณะสงฆ์หนองบัวลำภู
 คณะสงฆ์ขอนแก่น
 คณะสงฆ์กำแพงเพชร
 คณะสงฆ์นครพนม
 คณะสงฆ์ปราจีนบุรี
 คณะสงฆ์อำเภอหนองคาย
 คณะสงฆ์ภูเก็ต
 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
 คณะสงฆ์เชียงใหม่
 คณะสงฆ์ศรีสะเกษ
 คณะสงฆ์แพร่ลิงค์ดีๆ
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บริการข้อมูล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
พยากรณ์อากาศ
รายงานราคาทองคำ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจลอตเตอรี่
สวนดุสิต โพล
 
การขอเงินอุดหนุนวัด
  ใบขอรับเงินอุดหนุนวัดทั่วไป
  แบบสำรวจวัดประวินาศภัย
  ใบตอบรับเงินอุดหนุนวัด
  ใบรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนวัด
แนวข้อสอบธรรมศึกษา
 
User-info
 
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 15949
สมาชิกทั้งหมด: 200
สมาชิกคนล่าสุด: Jana17A

สถิติการเข้าเว็บพร้อมกันสูงสุด:
บุคคลทั่วไป: 166
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 166

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 16
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 16
xcalendar
Calendar
แบบสำรวจ
ยังไม่มีข้อมูล
พันธมิตร


สนใจแลกลิงต์ติดต่อ sangwien@hotmailcom

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
webmaster : นายสังเวียน พิลาพันธ์ 
sangwien@hotmail.com,www.sangwien.com
web_Editor : สามเณรวิรุณ  จันทร์โส webmaster_csptv@hotmail.com , www.csptv.org

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the
license