ติดต่อเลขานุการ โทร.0818776472 อีเมล์ boontin_2554@hotmail.com หรือฝากไว้ที่กระดานข่าว คุยกับเลขานุการ 
 
วัดบ้านตะโคง อ.บ้านด่าน
โทร.089-4849570,084-4754558,088-5820179
อีเมล์ ru-e@windowslive.com 
  
เมนูหลัก

  หน้าแรก

  ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างการบริหารงาน
  แผนงาน/โครงการ
  สัญลักษณ์และความหมาย
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  E-Office
  กระดานข่าว
  สมุดเยี่ยม
  เผยแพร่ข่าวสาร
  ติดต่อเรา

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550
มุมคณะสงฆ์อำเภอ

 ทำเนียบคณะสงฆ์จังหวัด
 ทำเนียบที่ปรึกษาเจ้าคณะ
 เว็ปไซต์เภอเมืองบุรีรัมย์
 เว็ปไซต์อำเภอบ้านด่าน
 เว็ปไซต์อำเภอโนนสุวรรณ
 เว็ปไซต์อำเภอพุทไธสง
  เว็ปไซต์อำเภอชำนิ
 อำเภอบ้านกรวด
 อำเภอโนนสุวรรณ
 อำเภอห้วยราช
 อำเภอประโคนชัย
 อำเภอหนองกี่
 อำเภอหนองหงส์
 อำเภอพลับพลาชัย
 อำเภอสตึก
 อำเภอลำปลายมาศ
 อำเภอพุทไธสง
 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 อำเภอแคนดง
 อำเภอกระสัง
 อำเภอคูเมือง
 อำเภอละหานทราย
 อำเภอปะคำ
 อำเภอนาโพธิ์
 อำเภอชำนิ
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 อำเภอเมือง
 อำเภอนางรอง
 อำเภอบ้านด่าน
 ทีมงานเลขานุการ

มุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 รายชื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 แบบรายงานการปฏิบัติงานพระสอนศึลธรรม
เว็บวัดคณะสงฆ์บุรีรัมย์
 วัดโคน
 วัดสิริมงคลตำบลจันดุม
 ตำบลบ้านกรวด
 ตำบลบึงเจริญ
 ตำบลปราสาท
 ตำบลจันทบเพชร
 วัดโสภณวนาราม
 ตำบลโนนเจริญ
 ตำบลหินลาด
 ตำบลเขาดินเหนือ
 วัดบ้านโคกปราสาท
 วัดป่าไพบุลย์
วัดปราสาท
วัดโคกย่าง
 วัดจินดาราม
 วิทยุออลไลน์วัดหนองบัวทอง
 วัดโพธิ์ทรายทอง
 วัดโคกมะขาม
 วัดบัวถนน 
 วัดปราสาทวนาราม
 วัดปราสาทบูรพาราม
รู้จักคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  รายชื่อวัดที่ถูกต้อง ประจำปี 2551
  วัดถูกต้องและที่พักสงฆ์แยกเป็นอำเภอประจำปี 2551
  ทะเบียนวัดที่เป็นปัจจุบัน 2551
  รายนามพระสังฆาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทรศัพท์พระสังฆาธิการ ปี 2555  
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด  2548-2551   
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 25521 (แยกเป็นรายวัด)   
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2552 
  บัญชีพระอุปัชฌาย์-สัทธิวิหาริก ปี 2547-2551
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2553 
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2555
ข้อมูลน่าสนที่ควรรู้
 การปกครองคณะสงฆ์
  
กฏหมายพระสงฆ์ของไทย
  ประวัติการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
  สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ
  ตำหน่งเลขานุการทางคณะสงฆ์
  
วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)
  
ปฏิทินปักขคณนาปี ๒๕๔๙
  
พระต้นแบบการถวายอดิเรก
  เหตุผลที่ควรบัญญัติพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำชาติ

  ระบียบมหาเถรุสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 
  ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 
  แบบรายงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
  แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
แบบฟร์อมและแบบพิมพ์
      เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และเลขานุการ จึงได้รวบรวมแบบฟร์อมและแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์มาลงไว้ในเว็บไซต์ ซึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
งานเลขานุการ
  หน้าที่ของเลขานุการ
  ใบสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน
  ใบสมัครเรียนธรรมศึกษา
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี47
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี48
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี49
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี50
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี51
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี52
  แบบฟอร์มการลงทะเบียนต่างๆ
  รายการลงทะเบียนเจ้าอาวาส
  เกียรติบัตรพระสังฆาธิการ
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี53  
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี54
  ตารางอบรมเจ้าอาวาสปี53  
  หลักสูตรอบรมเจ้าอาวาส
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี45
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี46
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี47
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี48
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์49
  ขอพระราชทานสมณศักิด์50
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์51
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์52 
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์53 
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์54 
 ขอพระราชทานสมณศักดิ์55
  สถิตินักธรรม-ธรรมศึกษา49
  รวมนักธรรม-ธรรมศึกษา 49
  สรุปสอบนักธรรมตรี 2550
  สรุปสถิติธรรม-ธรรมศึกษา50
  รวมธรรม-ธรรมศึกษา47-49
  สรุปสถิตินักธรรมตรี 2550
  สถิตินักธรรม-ธรรมศึกษา50
  กรรมการเปิด-ตรวจข้อสอบ48
  กรรมการเปิด-ตรวจข้อสอบ50  
  รายชื่อสอบบาลีปธ.1-2-ปธ.9
  สรุปสถิติสอบบาลี 2551
  สำมะโนครัวธรรม-ธรรมศึกษา
  คำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  ระเบียบการสอบธรรมจังหวัด
  ระเบียบการพิมพ์ชื่อสอบ
  กรรมการตรวจข้อสอบบาลี
  แบบฎีกานิมนต์(ตัวอย่าง)
  แบบตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
  แบบบรรจุนิตยภัตสังฆาธิการ
  แบบตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขานุการจังหวัด
  ตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
  ตราตั้งเจ้าอาวาส
  ตราตั้งรองเจ้าอาวาส
  ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งรองเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
  ตราตั้งเลขานุเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
  ตราตั้งฐานาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะจังหวัด
  แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
  แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(ชพ.)
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(รจอ.)
  แบบขอตั้งสมณศักดิ์(จต.)
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(จต)
  แบบขอตั้งสมณศักดิ์ (รจร.)
  คู่มือปฏิบัติงานบรรพชาฯ
  ผลสอบนักธรรมตรี 2546
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา47
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา48
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา49
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา50
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา51
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา52
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา53
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา54
  ผลสอบบาลีปี2554
  รายนามสมณศักดิ์2555
คลิ๊ปวีดีโอ

Most Viewed Video ทดสอบ
ทดสอบ

Latest Video ประชุมพระสังฆาธิการ56
ประชุมพระสังฆาธิการ56

Highest Rated Video ทดสอบ
ทดสอบ

ลงนามสมุดเยี่ยม
 สมุดเยี่ยมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญลงนามในสมุดเยี่ยมเพื่อ
เป็นเกียรติและเพิ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
<<ลงนามสมุดเยี่ยม>>
สถิติที่น่าสนใจ

  บัญชีรายนามพระปริยัตินิเทศก์
  บัญชีรายนามพระจริยานิเทศก์
  ทะเบียนครูสอนแผนกธรรม 
  ทะเบียนครูสอนแผนกบาลี 
  สถิติครูสอนแผนกธรรมศึกษา
  สถิติพระธรรมทูตในจังหวัด
  สถิติ ร.ร.พระปริยัติธรรม
  สถิติ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
  สำนักสงฆ์,ที่พักสงฆ์
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมเรียงตามพยัญชนะจังหวัด 
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมเรียงมตืมหาเถระสมาคม 

ผู้ดูแลเว็บเข้าสู่ระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

กฏ-กติกา-มติ-ระเบียบ ของคณะสงฆ์
 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
     พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน)
     พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๓๕ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
  
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฏมหาเถรสมาคม
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๖ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๘ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๙ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๒ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๓ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์”
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๐ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑ ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณะเพศ
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๒ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๕ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓
     กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
กฏกระทรวง
     กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘
     กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
มติมหาเถรสมาคม

มติที่
เรื่อง/รายละเอียด
๘๐/๒๕๔๕
การสร้างพระพุทธรูป ปูชนียวัตถุและรูปปั้นต่างๆ ที่ใช้ประดับฯ
๓๒๔/๒๕๔๕
การขึ้นทะเบียนพระภิกษุสามเณรในโครงการประกันสุขภาพฯ
๓๖๑/๒๕๔๗ เสนอขอกำหนดให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขต ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต

กติกาสงฆ์
     <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
 
ระเบียบต่าง ๆ
     ระเบียบว่าด้วยการขอบใจหรืออนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๙
     <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
     <<ขออภัย...กำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ข้อมูล>>
มติมหาเถรสมาคม
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 9/2550 มติที่ 216/2550 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2550 มติที่ 1/2550
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2550 มติที่ 83/2550
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2549 มติที่ 447/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 27/2549 มติที่ 600/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2549 มติที่ 110/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2549 มติที่ 274/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2549 มติที่ 1/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2549 มติที่ 22/2549  
มติพระธรรมทูตเดินทางไปต่างประเทศ
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2550 มติที่ 87/2550
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2550 มติที่ 86/2550 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2550 มติที่ 85/2550
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2550 มติที่ 84/2550 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 2/2550 มติที่ 30/2550
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2550 มติที่ 7/2550 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2550 มติที่ 6/2550
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 27/2549 มติที่ 593/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 25/2549 มติที่ 551/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2549 มติที่ 393/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2549 มติที่ 392/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2549 มติที่ 391/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2549 มติที่ 390/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2549 มติที่ 271/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2549 มติที่ 270/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2549 มติที่ 250/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2549 มติที่ 249/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2549 มติที่ 248/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2549 มติที่ 228/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2549 มติที่ 227/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2549 มติที่ 192/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2549 มติที่ 191/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2549 มติที่ 190/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2549 มติที่ 189/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2549 มติที่ 188/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 9/2549 มติที่ 164/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2549 มติที่ 143/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2549 มติที่ 136/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2549 มติที่ 130/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 5/2549 มติที่ 98/2549
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2549 มติที่ 71/2549 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2549 มติที่ 70/2549
ผู้รวบรวม : สามเณรวิรุณ จันทร์โส

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
webmaster : นายสังเวียน พิลาพันธ์ 
sangwien@hotmail.com,www.sangwien.com
web_Editor : สามเณรวิรุณ  จันทร์โส webmaster_csptv@hotmail.com , www.csptv.org

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the
license